Công ty Kiến An- Văn Phòng

C25 Binh Duc - Lai Thieu  - Quận Thuận An - Tỉnh Bình Dương
+84-650 3 755 325
+84-650 3 759 140
+84 918 202 450
sales@kapottery.com
manager@kapottery.com
kienanpottery@hcm.vnn.vn

Công Ty Kiến An- Nhà máy

Binh Phuoc A, Phường Bình Chuẩn, Quận Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Vietnam
+84-650 361 0236
+84-650 378 9056
+84 918 202 450
A mail order service is available, including overseas shipping. Quotes on request. We are always happy to discuss your special requirements.